11/03/2024

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI THẺ QUÀ TẶNG RUNAM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG THẺ QUÀ TẶNG RUNAM, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG THẺ QUÀ TẶNG RUNAM.